DirectAdmin Change Password

From P&T Knowledgebase
Jump to: navigation, search


วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าใช้งานโฮสติ้ง

  1. เลือก Change Password

    2010-10-13_1753.png


  2. กรอกรหัสผ่านเก่า และรหัสผ่านใหม่ จากนั้นกดปุ่ม Submit

    2010-10-13_1636.png