Verify Owner Mailhostbox

From P&T Knowledgebase
Jump to navigation Jump to search


ในกรณีที่เข้าใช้งานบริการอีเมลของ Directi แล้วพบข้อความนี้
2010-10-31_1427.png
คุณจำเป็นที่จะต้องยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนเนมก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ปรกติ.

ขั้นตอนการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนเนม

 1. คลิกที่ Click here to verify »
 2. ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมา บอกว่าคุณต้องไปสร้าง MX Records อะไรบ้าง เพื่อเป็นการยืนยัน
  2010-10-31_1440.png

 3. ให้ไปสร้าง MX Records ตามที่ระบบแจ้ง
  • ในกรณีที่คุณไม่มีโฮสติ้ง ให้สร้าง MX Records ที่บริการ DNS ของ Directi (ดูวิธีการสร้าง MX Records ได้ที่นี่)
  • ในกรณีที่มีโฮสติ้ง และชี้โดเมนเนมไปที่โฮสติ้งอยู่ จะต้องสร้าง MX Records ที่ฝั่งโฮสติ้ง (ถ้าเป็น DirectAdmin จะสร้างในเมนู DNS Management)

 4. เมื่อดำเนินการสร้าง MX Records เรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่หน้า mailhostbox เพื่อกดปุ่ม 2010-10-31_1446.png (Verify Ownership)

 5. ถ้าคุณตั้งค่าถูกต้อง ระบบจะสามารถ verify ได้ และขึ้นข้อความแจ้งว่าเรียบร้อยแล้วดังภาพ
  2010-10-31_1450.png