Email Forwarding (Directi)

From P&T Knowledgebase
Revision as of 15:07, 31 October 2010 by Admin (talk | contribs) (Created page with "category:directicategory:email <u>หมายเหตุ</u>: การใช้งานบริการอีเมล ของ Directi จำเป็นที...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


หมายเหตุ: การใช้งานบริการอีเมล ของ Directi จำเป็นที่จะต้องตั้ง Name Servers หรือ MX Records ให้ชี้ไปที่ Directi ดังนั้นถ้าชี้ค่ามาแล้ว การใช้งานเกี่ยวกับอีเมลของโดเมนที่ตั้งมาทั้งหมด จะต้องดำเนินการที่ Direct แต่เพียงที่เดียว.

วิธีตั้ง Email Forwarding

 1. ล๊อคอินเข้าคอนโทรลพาแนลของ Directi ที่ http://manage.pathosting.co.th/customer/
 2. Jump to Domain ที่คุณต้องการตั้ง Email Forwarding
 3. คลิกที่เมนู 2010-10-31_1406.png
 4. ถ้าเจอข้อความนี้ (ถ้าไม่เจอให้ข้ามไปข้อถัดไป)
  2010-10-31_1411.png
  แสดงว่าโดเมนเนมของคุณชี้ไปที่อื่นอยู่ ซึ่งถ้าไม่ชี้มาที่ Directi ก็จะไม่สามารถใช้งานส่วนนี้ได้. ถ้าคุณลองคลิกที่ Configure Now คุณจะพบว่ามันจะให้เลือกว่า จะชี้ Name Servers ไปเลย หรือแค่ตั้ง MX Records ไป. ดังนั้นตรงจุดนี้มันอยู่ที่จุดประสงค์การใช้งานของคุณ ว่าควรจะเลือกตั้งค่าแบบไหน ตรงนี้ถ้าไม่มั่นใจสามารถติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของเราได้.
 5. คลิกที่ปุ่ม 2010-10-31_1426.png
 6. ถ้าพบข้อความนี้ (ถ้าไม่เจอให้ข้ามไปข้อถัดไป)
  2010-10-31_1427.png
  หมายถึง ว่าคุณยังไม่ได้ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนเนม ซึ่งต้องดำเนินการยืนยันตามขั้นตอนดังนี้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านวิธีการยืนยัน
 7. คลิกที่เมนู » Add Forward Only Account
  2010-10-31_1459.png
 8. กรอกรายละเอียด
  2010-10-31_1501.png
  1. ใส่ชื่ออีเมลที่คุณต้องการตั้ง Email Forward
  2. ใส่ที่อยู่อีเมลปลายทาง ที่ต้องการให้ Forward ไป. สามารถใส่ได้หลายอีเมล โดยใส่บรรทัดละ 1 อีเมล ดังภายตัวอย่าง
 9. เสร็จแล้วคลิกที่ 2010-10-31_1504.png (Add Account)
 10. เสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความนี้
  2010-10-31_1504_001.png