Difference between revisions of "Category:Google Apps"

From P&T Knowledgebase
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
[[File:Googleapps.jpg|left|thumb]]Google Apps เป็นบริการของ Google ที่สามารถให้คุณสามารถใช้งานบริการต่างๆ ของ Google ภายใต้ชื่อโดเมนเนมของคุณเอง เช่น บริการอีเมล ก็จะเป็น @ชื่อโดเมนเนม ของคุณ (จากปรกติที่จะเป็น @gmail.com). เราสามารถเปิดขอใช้บริการ Google Apps ได้ฟรี. บริการอีเมลของ Google มีพื้นที่ให้ใช้งานสูงถึง 7GB/บัญชี และสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้สูงสุด 50 บัญชี (ถ้ามากกว่านี้ต้องเสียเงิน). นอกจากคุณจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับใช้งานอีเมล ฟรีๆ ถึง 7GB โดยไม่กินพื้นที่เว็บโฮสติ้งของคุณ ระบบกรองแสปม (Spam Filter) ของ Google เรียกได้ว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และยังมี Feature ต่างๆ ที่โดดเด่นอีกมากมาย.
+
[[File:Googleapps.jpg|left|thumb|Google Apps]]Google Apps เป็นบริการของ Google ที่สามารถให้คุณสามารถใช้งานบริการต่างๆ ของ Google ภายใต้ชื่อโดเมนเนมของคุณเอง เช่น บริการอีเมล ก็จะเป็น @ชื่อโดเมนเนม ของคุณ (จากปรกติที่จะเป็น @gmail.com). เราสามารถเปิดขอใช้บริการ Google Apps ได้ฟรี. บริการอีเมลของ Google มีพื้นที่ให้ใช้งานสูงถึง 7GB/บัญชี และสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้สูงสุด 50 บัญชี (ถ้ามากกว่านี้ต้องเสียเงิน). นอกจากคุณจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับใช้งานอีเมล ฟรีๆ ถึง 7GB โดยไม่กินพื้นที่เว็บโฮสติ้งของคุณ ระบบกรองแสปม (Spam Filter) ของ Google เรียกได้ว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และยังมี Feature ต่างๆ ที่โดดเด่นอีกมากมาย.
  
  

Revision as of 18:22, 30 October 2010

Google Apps

Google Apps เป็นบริการของ Google ที่สามารถให้คุณสามารถใช้งานบริการต่างๆ ของ Google ภายใต้ชื่อโดเมนเนมของคุณเอง เช่น บริการอีเมล ก็จะเป็น @ชื่อโดเมนเนม ของคุณ (จากปรกติที่จะเป็น @gmail.com). เราสามารถเปิดขอใช้บริการ Google Apps ได้ฟรี. บริการอีเมลของ Google มีพื้นที่ให้ใช้งานสูงถึง 7GB/บัญชี และสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้สูงสุด 50 บัญชี (ถ้ามากกว่านี้ต้องเสียเงิน). นอกจากคุณจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับใช้งานอีเมล ฟรีๆ ถึง 7GB โดยไม่กินพื้นที่เว็บโฮสติ้งของคุณ ระบบกรองแสปม (Spam Filter) ของ Google เรียกได้ว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และยังมี Feature ต่างๆ ที่โดดเด่นอีกมากมาย.